حکم پوشیدن لباس جنس مخالف

۰۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز, حجاب|

حکم پوشیدن لباس جنس مخالف و نماز  در نوشتار قبل حکم پوشش لباس جنس مخالف مطرح شد، از اینجا کلیک [...]