هم سطح بودن مکان سجده در نماز

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

هم سطح بودن مکان سجده در نماز  [ جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش پست تر] مسأله 1057 جای [...]