نماز در زمین های وسیع بدون اجازه صاحب آن

۰۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز در زمین های وسیع بدون اجازه صاحب آن مسأله 879 در زمین بسیار وسیعی که از دِه دور و [...]