نماز در هتل و مکان های عمومی

۰۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز در هتل و مکان های عمومی [ نماز خواندن در مسافر خانه و حمام] مسأله 878 نماز خواندن در [...]