نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر

۲۰/تیر/۱۳۹۵|احكام مسافر|

نماز کامل در حرم امام حسین و اماکن تخییر [مکانهایی که مسافر میتواند نماز را کامل یا شکسته بخواند] مسأله [...]