زن حائض چه کارهایی را باید ترک کند

۰۸/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

زن حائض چه کارهایی را باید ترک کند حرمت عبادات حائض پرسش 97 . انجام چه عباداتى براى زن حائض [...]