حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس

۰۷/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس [مسأله 856 خونی که به لباس بی آستر بریزد] مسأله 856 خونی [...]