شركت در نماز جمعه در ايام عادت ماهانه

۰۸/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

شركت در نماز جمعه در ايام عادت ماهانه نماز جمعه پرسش 108 . آيا زنان مى توانند در ايام عادت ماهانه [...]