اقتدا به اهل سنت‏

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

اقتدا به اهل سنت‏ س 599: آيا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جايز است؟ ج: نماز جماعت براى حفظ [...]