فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز

۱۸/مرداد/۱۳۹۵|احكام زنان|

فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز 1- در نوشتار قبل «نشانه و اعمال استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد [...]