خواندن نماز بدون غسل جنابت

۰۵/خرداد/۱۳۹۵|غسل|

خواندن نماز بدون غسل جنابت طبق نظر همه مراجع اگر کسی بدون غسل جنایت نماز خوانده باشد، مثلا نمی دانسته [...]