نماز جعفر طیار برای حوائج و بخشش گناهان

۰۲/آبان/۱۳۹۵|آداب و اعمال اسلامی|

نماز جعفر طیار برای حوائج و بخشش گناهان نماز جعفر طیار برای حوائج و بخشش گناهان در نوشتار قبل « [...]