اگر در نماز بفهمد وضو یا غسل باطل بوده

۱۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر در نماز بفهمد وضو یا غسل باطل بوده اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده] مسأله [...]