استخاره براي ازدواج

۱۲/آذر/۱۳۹۴|استخاره|

استخاره براي ازدواج در نوشتار قبل نظر مراجع را درباره استخاره مطرح كرديم، خوبست از «اينجا» براي تكميل بحث آن [...]