نفقه دختر در دوران نامزدي بر عهده كيست

۲۰/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

نفقه دختر در دوران نامزدي بر عهده كيست  نفقه خانم بعد از عقد بر عهده مرد مي باشد ولي به [...]