ديدن خون بعد زايمان تا بيش از ده روز

۱۶/آبان/۱۳۹۴|احكام بارداري و نفاس|

ديدن خون بعد زايمان تا بيش از ده روز خون بيش از ده روز پرسش 238 . اگر زن بعد [...]