آیا بین دو سجده نشستن لازم است

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

آیا بین دو سجده نشستن لازم است  [بعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند] مسأله 1056 بعد از [...]