ندیدن علایم حیض و زمان شروع عبادت

۱۰/خرداد/۱۳۹۵|احكام زنان|

ندیدن علایم حیض و زمان شروع عبادت 1-در نوشتار قبل موضوع :«زمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض » مطرح شد، [...]