حكم نزدیکی در حال حیض

۲۸/شهریور/۱۳۹۴|احكام زنان, زن و شوهر|

حكم نزدیکی در حال حیض  1-نزديكي جنسي در ايام پريودي (حيض) هم براي خانم و هم براي آقا حرام است. البته [...]