حكم شرعي نزديكي از پشت

۳۰/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

حكم شرعي نزديكي از پشت کارهایی را که بر زن حائض حرام است را همراه با حکم نزدیکی در ایام [...]