نزديكي از پشت در حيض

۳۰/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان, زن و شوهر|

نزديكي از پشت در حيض *- در نوشتار قبل  «حكم نزدیکی از جلو در حال حیض»  و ميزان كفاره گفته [...]