حيض شدن در ايام روزه نذري

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

حيض شدن در ايام روزه نذري نذر روزه حائض پرسش 128 . خانمى نذر كرده بود كه چند روز اول [...]