حکم ازدواج و اعمال روستائیان دور افتاده که احکام را آشنا نبوده اند

۲۹/مرداد/۱۳۹۵|اجتهاد و تقليد, ازدواج و طلاق|

حکم ازدواج و اعمال روستائیان دور افتاد ه که احکام را آشنا نبوده اند حکم ازدواج و اعمال روستائیان دور [...]