راههاى اثبات اجتهاد و به دست آوردن فتوا

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام تقليد|

راههاى اثبات اجتهاد و به دست آوردن فتوا در نوشتار قبل راه هاي شناخت مرجع تقليد از منظر مراجع مطرح شد [...]