نخواندن سوره در نماز بخاطر تنگی وقت

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نخواندن سوره در نماز بخاطر تنگی وقت  [ اگر وقت نماز تنگ باشد] مسأله 979 اگر وقت نماز تنگ باشد، [...]