استبرا

۰۴/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

استبرا روش صحیح طهارت در دستشویی را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. استِبراء [تعریف استبراء] مسأله 72 «استبراء» [...]