نحس بودن ماه صفر و نظر علما درباره آن

۲۱/آبان/۱۳۹۴|ماه محرم|

نحس بودن ماه صفر و نظر علما درباره آن طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي نحوست ایام پرسش [...]