حکم نجس شدن قرآن کریم

۰۷/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

حکم نجس شدن قرآن کریم [نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است] مسأله 135 نجس کردن خط و ورق [...]