آب جاری چیست

۰۲/مرداد/۱۳۹۵|احکام آبها|

آب جاری چیست 3 آب جاری مسأله 28 آب جاری، آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، [...]