سگ و خوک

۰۵/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

سگ و خوک 6 و 7 سگ و خوک [ سگ و خوکی که در خشکی زندگی می‌کنند] مسأله 105 [...]