نجاست اهل کتاب

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

 نجاست اهل کتاب مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 313: بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل [...]