تغییر رنگ یا بو یا طعم آب

۰۲/مرداد/۱۳۹۵|احکام آبها|

تغییر رنگ یا بو یا طعم آب آب قلیل اگر با نجاست برخورد کند هر چند رنگ یا بو یا [...]