نجاسات

۰۴/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

نجاسات انواع نجاسات مسأله 83 نجاسات یازده چیز (1) است: اول: بول،    [اینجا کلیک کنید]. دوم: غائط،  [اینجا کلیک [...]