کمک گرفتن در وضو

۰۹/شهریور/۱۳۹۴|وضو|

کمک گرفتن در وضو در گرفتن وضو نمي توان از ديگري (در خود وضو) كمك گرفت، يعني ديگري مسح سر را [...]