نماز نافله چگونه است

۰۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز نافله چگونه است [نمازهای مستحبّی ] مسأله 764 نمازهای مستحبّی زیاد است و آنها را نافله گویند و بین [...]