ناسیه زنی که عادت را فراموش کند

۲۴/مرداد/۱۳۹۵|احكام زنان|

ناسیه زنی که عادت را فراموش کند در نوشتار قبل «نشانه و انواع حیض از رساله 10 مرجع » مطرح شد از [...]