حکم ناخن بلند در وضو

۱۲/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

حکم ناخن بلند در وضو در نوشتار قبل « مانع وضو از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک [...]