گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان

۰۷/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان در نوشتار قبل «اعلان نجاست غذا به ميهمان» مطرح شد از اینجا کلیک [...]