آیا اعتکاف به نیت اموات صحیح است

۲۵/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

آیا اعتکاف به نیت اموات صحیح است نيابت استيجارى  پرسش 29 .  آيا نيابت اعتكاف از طرف مرده جايز است؟ [...]