نماز در ملک میتی که بدهکار است

۰۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز در ملک میتی که بدهکار است [مسأله 876 تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است] مسأله 876 [...]