آيا فطريه ميهمان را صاحبخانه بايد بدهد

۰۱/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

آيا فطريه ميهمان را صاحبخانه بايد بدهد نظر مراجع به صورت جامع در نوشتار قبل درباره زکات فطره مهمان مطرح [...]