مسح سر در موهاي بلند

۲۲/مرداد/۱۳۹۴|طهارت|

مسح سر در موهاي بلند [ لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد] مسأله 251 لازم نیست مسح سر [...]