موالات در غسل فاصله بين شستن اعضا

۲۲/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

موالات در غسل فاصله بين شستن اعضا سوال: منظور از موالات چيست: موالات; یعنى پشت سر هم بودن اجزاى امري و [...]