اگر در نماز مهر گم شود یا بچه بردارد

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر در نماز مهر گم شود یا بچه بردارد تکلیف چیست در نوشتار قبل موضوع«آیا سجده بر پشت دست صحیح [...]