مهريه به نرخ روز طبق نظر مراجع تقليد

۲۴/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

مهريه به نرخ روز طبق نظر مراجع تقليد مهريه به نرخ روز پرسش 44 . آيا پرداخت مهريه به همان [...]