سند حديث غدير با لفظ ولي من كنت وليه

۱۰/مهر/۱۳۹۴|غدير شناسي|

سند حديث غدير با لفظ ولي من كنت وليه اهل سنت ادعا مي كنند كه كلمه مولي در حديث غدير [...]