معني مولي در اولي از نظر مفسران اهل سنت

۰۹/مهر/۱۳۹۴|غدير شناسي|

معني مولي در اولي از نظر مفسران اهل سنت در نوشتار قبل ديدگاه اهل لغت را مطرح نموديم در اين [...]