چه كارهايي بر زن حائض مكروه است

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

چه كارهايي بر زن حائض مكروه است مكروهات حائض پرسش 130 . چه كارهايى بر زن حائض مكروه است؟ كارهاى [...]