کار کردن برای کفار در کشورهای غیر اسلامی

۲۹/آبان/۱۳۹۵|کفار و بلاد کفر|

کار کردن برای کفار در کشورهای غیر اسلامی حضرت آیت الله مکارم شیرازی معامله با کفار و کار در بلاد [...]