مصلحت در فقه به چه معناست

۲۸/آبان/۱۳۹۵|اصطلاحات رساله|

مصلحت در فقه به چه معناست حضرت آیت الله مکارم شیرازی مفهوم مصلحت در حکومت اسلام [اصطلاحات فقهی ] پرسش [...]